O mne

V skratke môj profesný životopis:

Pracovné skúsenosti:

2005 – doteraz

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove, oddelenie pediatrie, pozícia klinický psychológ.

2004

Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Prešove, pozícia školský psychológ.

Počas štúdia

Dobrovoľnícka činnosť v organizácii na pomoc deťom Úsmev ako dar.

Práca v ambulancii klinickej psychológie v Prešove

Vzdelanie:

1999 – 2004

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta štúdium psychológie.

2005

Prešovská univerzita v Prešove Rigorózna skúška, udelený titul PhDr.

2005-2008

Štvorročné postgraduálne štúdium kognitívno-behaviorálnej psychoterapie podľa kritérií EÚ Zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR v sekcii kognitívno-behaviorálna psychoterapia.

2009

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, špecializačná skúška v špecializácii klinická psychológia.

2017

Zapísaná v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov MSSR v znaleckom odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia detí a Klinická psychológia dospelých.

2018 – 2019

Absolvovanie psychoterapeutického výcviku v detskej psychoanalýze a psychoterapii horu.

Absolventka množstva krátkodobých kurzov a vzdelávacích aktivít umožňujúcich zefektívniť s skvalitniť prácu s detskými pacientmi a ich rodičmi.

Je mamou syna a dcéry.